Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů
klienta považujeme za prvořadou povinnost.


Ve společnosti 5StarJet Travel, s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, IČ: 06127312, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276647(dále jen „5STARJET“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

Subjekt údajů (dále jen „klient“) uděluje správci 5STARJET, souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů, které cestovní agentuře dobrovolně a svobodně poskytl. Pokud klient svým podpisem uzavřel smlouvu i ve prospěch třetích osob, prohlašuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů 5STARJET a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů.

Představujeme Vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů našich klientů. Naleznete zde informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, po jakou dobu je uchováváme a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete.

Proč 5STARJET zpracovává osobní údaje?

Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro účely rezervace letu, jakož i k přijetí k přepravě či poskytnutí dalších souvisejících služeb. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou-li pro zajištění Vámi objednaných služeb nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více. 5STARJET shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje za účelem účetnictví, sepsání charterové smlouvy a potvrzení letu, smlouvy o ubytování, případně jiné objednané služby, a také k zasílání obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek.

Jaké osobní údaje od Vás potřebujeme?

5STARJET je správcem osobních údajů, které nám Vy jako klient poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje, nikoliv zvláštní citlivé typy informací. Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, adresu, název firmy, e-mail, číslo telefonu, datum narození, státní příslušnost, číslo cestovního pasu nebo OP, datum jeho platnosti, kód vydávající země, pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění víz či poskytovateli služeb, Vaše preference (viz služby na našich webových stránkách). V případě, že subjekt údajů nedosáhl požadovaného věku, není možné mu bez souhlasu jeho zákonného nebo soudem určeného zástupce poskytnout některé služby a zpracovávat jeho osobní údaje.

Jak s osobními údaji nakládáme? 

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. 
  • osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k nim;
  • vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním;
  • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů;
  • volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme ve 5STARJET.
Komu je zpřístupňujeme? 

Abychom byli schopni zajistit přepravu do Vámi zvolených destinací, musíme některé Vaše osobní údaje sdílet s našimi leteckými partnery, přepravními společnostmi, hotely, případně jinou třetí stranou, která se aktivně podílí na zajištění služby pro Vás. Podílí-li se na Vaší přepravě některý z našich leteckých partnerů, bude Vaše osobní údaje sdílet se svými handlingovými partnery a s orgány státní správy zajišťující pohraniční kontrolu nebo bezpečnost v cílových destinacích. Sdílení Vašich osobních údajů s těmito partnery na základě zákonné povinnosti je nezbytné pro odbavení Vás i Vašich zavazadel. Jinak by se mohlo stát, že nebudete přijati k přepravě nebo Vám nebude povolen vstup do příslušné země.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme? 

Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti. Nejzazší dobou zpracování osobních údajů je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a 5STARJET, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje zlikvidovány. 

Jaká jsou Vaše práva? 

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají Vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás. 

Kontakt:

5StarJet Travel, s.r.o.
Dlouhá 730/35
Praha 1, 110 00
Tel: +420 776 777 991
E-Mail: info@5starjet.cz

Souhlas nebo odmítnutí zpracování osobních údajů můžete kdykoliv změnit.